Dumnezeu este numai așa

DUMNEZEU TATAL SI FIUL SAU, ISUS HRISTOS

Titlurile Tatălui

Următoarele titluri ale supremaţiei aparţin numai Celui care este din veşnicie în veşnicie,singurul Dumnezeu înţelept:
„Veşnicul Dumnezeu.” Deuteronom 33:27.
„Singurul al Cărui nume este Iehova.” Psalmul 83:18.
„Dumnezeul Cel Prea Înalt.” Marcu 5:7
„Îmbătrânitul de zile.” Daniel 7:13.
„Singurul Dumnezeu.” Psalmul 86:10.
„Singurul Domn.” Neemia 9:6.
„Dumnezeul Cerului.” Daniel 2:44.
„Singurul Dumnezeu adevărat.” Ioan 17:3.
„Care singur deţine nemurirea.” 1 Timotei 6:16.
„Regele veşnic, nemuritor, nevăzut.” 1 Timotei 1:17.
„Singurul Dumnezeu înţelept.” 1 Timotei 1:17.
„Domnul Dumnezeu Omnipotent.” Apocalipsa 19:6
„Binecuvântatul şi singurul Monarh.” 1 Timotei 6:15.
„În afară de Mine nu este Dumnezeu.” Isaia 44:6.
„Dumnezeu Tatăl.” 1 Corinteni 8:6.
„Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei.” Efeseni 1:17.
„Dumnezeu şi Tatăl tuturor, care este deasupra tuturor.” Efeseni 4:6.
„Dumnezeul Cel Atotputernic.” Geneza 17:1.
„Eu Sunt Cel Ce Sunt.” Exodul 3:14.
„Domnul Dumnezeu Atotputernic.” Apocalipsa 4:8.

Declaraţii referitoare la Fiul

El este începutul creaţiei lui Dumnezeu. Apocalipsa 3:14.
Primul născut din toate fiinţele. Coloseni 1:15.
Singurul născut al Tatălui. Ioan 1:18; 3:18.
Fiul Dumnezeului Celui Viu. Matei 16:16.
A existat înainte de a veni în lume. Ioan 8:58; Mica 5:2; Ioan 17:5,24.
A fost înălţat mai presus decât îngerii. Evrei 1:4.
El a făcut lumea şi toate lucrurile. Ioan 1:1-3; Efeseni 3:3,9.
A fost trimis în lume de Dumnezeu. Ioan 3:34.
În El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. Coloseni 2:9.
El este învierea şi viaţa. Ioan 11:25.
Toată puterea I-a fost dată în cer şi pe pământ. Matei 28:18.
El este moştenitor al tuturor lucrurilor. Evrei 1:2.
Uns cu untdelemnul de bucurie mai presus decât pe tovarăşii Săi. Evrei 1:9.
Dumnezeu L-a pus să fie judecătorul celor vii şi celor morţi. Fapte 17:31.
Îşi descoperă planurile prin El. Apocalipsa 1:1.
Capul lui Hristos este Dumnezeu. 1 Corinteni 11:3.
Isus avea puterea să renunţe la viaţă, şi să o ia înapoi. Ioan 10:18.
A primit această poruncă de la Tatăl. Ioan 10:18. Dumnezeu L-a înviat din morţi.Fapte 2:24,34; 3:15; 4:10; 10:40; 13:30,34; 17:31; Romani 4:24; 8:11; 1 Corinteni 6:14; 15:15; 2 Corinteni 4:14; Galateni 1:1; Efeseni 1:20; Coloseni 2:12; 1Tesaloniceni 1:10; Evrei 13:20; 1 Petru 1:21.
Isus a spus că nu putea face nimic de la Sine. Ioan 5:19.
Că Tatăl care locuia în El a făcut toate lucrările. Ioan 14:10.
Că Tatăl care L-a trimis I-a poruncit ce să spună şi ce să rostească. Ioan 12:49.
Că a venit nu pentru a împlini voia Sa, ci voia Celui care L-a trimis. Ioan 6:38.
Şi că învăţătura Sa nu era a Sa, ci a Tatălui care L-a trimis. Ioan 7:16; 8:28; 12:49;
14:10,24.
“Cu astfel de declaraţii inspirate înaintea noastră, putem noi spune că Isus Hristos este existent prin Sine, independent, Omniscient şi Singurul Dumnezeu Adevărat;
sau
Fiul lui Dumnezeu este, născut, confirmat, înălţat şi glorificat DE TATĂL? (Uriah Smith, 1898, Asistentul Studenţilor Biblici, pag. 42-45. Acest fragment se mai poate găsi şi în R&H, 12 iunie 1860, pag.27, par. 3-48.)

“Înainte de creaţia lumii noastre, „a fost un război în cer.” Hristos şi Tatăl erau legaţi printr-un acord; iar Lucifer, heruvimul acoperitor, a devenit gelos pentru că nu era acceptat în întâlnirile veşnice ale celor doi care stăteau pe tron. (Stephen N.Haskell, Istoria Profetului de pe Patmos,pag.217, 1905)
“Hristos a fost Cel dintâi născut din cer; El a fost de asemenea Cel dintâi născut al lui Dumnezeu pe pământ, şi a moştenit tronul Tatălui. Hristos, Cel dintâi născut, cu toate că era Fiul lui Dumnezeu, a fost îmbrăcat în umanitate şi a fost făcut desăvârşit prin suferinţă. El a luat forma omului şi, de-a lungul veşniciei, va rămâne un om. (Stephen N. Haskell, Istoria Profetului de pe Patmos, pag.98,99, 1905)

“O jertfa desavarsita a fost facuta: pentru ca atat de mult a iubit Dumnezeu lumea, incat L-a dat pe singurul Sau Fiu nascut – nu un fiu prin creatie, asa cum au fost ingerii, nici un fiu prin adoptie, asa cum este pacatosul iertat, ci un Fiu nascut dupa imaginea exacta a persoanei Tatalui, si in toata stralucirea maiestatii si slavei Sale, Unul egal cu Dumnezeu in autoritate, demnitate si desavarsire divina. In El locuia trupeste toata plinatatea Dumnezeirii.” (Elena G.White, ST,30 mai 1895).

” Ceea ce în sfaturile cereşti Tatăl şi Fiul au socotit esenţial pentru mântuirea omului a fost definit încă din veşnicie prin adevăruri infinite, pe care fiinţele mărginite trebuie să le înţeleagă. Au fost făcute descoperiri în privinţa învăţăturilor despre neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să-şi poată înnobila propria viaţă şi pe cea a semenilor săi nu doar prin deţinerea adevărului, ci şi prin transmiterea lui. ” PFE 408,1

” Isus a fost lumina poporului Său — Lumina lumii — înainte de a veni pe pământ în corp omenesc. Prima rază de lumină, care a străpuns întunericul în care păcatul învăluise omenirea, a venit de la Domnul Hristos. Şi de la El a venit orice rază strălucitoare a cerului care a căzut asupra locuitorilor pământului. În planul de mântuire, Domnul Hristos este Alfa şi Omega — Cel dintâi şi Cel de pe urmă. De când Mântuitorul Şi-a vărsat sângele pentru iertarea păcatelor şi S-a înălţat la cer, „ca să Se înfăţişeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu“ (Evrei 9, 24), s-a revărsat lumină de la crucea Golgotei şi din locurile sfinte ale Sanctuarului ceresc.” PP 367,3

Hristosul duhovnicesc este nascut trupeste din Tatal inainte de vesnicii, iar Hristosul pamantesc este nascut duhovniceste din Tatal, pentru vesnicii. Mica 5,2 Col.1,15. Hristos s-a nascut prin Duhul Tatalui, a fost plin de Duhul Tatalui, S-a inchinat in duh si adevar, a daruit din Duhul Tatalui si ucenicilor, S-a adus ca jertfa prin Duhul Tatalui, a fost inviat de Duhul Tatalui si s-a intors omniprezent pe pamant prin Duhul Tatalui. Acest Duh al Tatalui Sau doreste sa ni-l impartaseasca personal locuind vesnic in inimile noastre. Aceasta este taina: Hristos in voi, nadejdea slavei!

„Tatăl veşnic, Cel neschimbător, L-a dat pe singurul Său Fiu născut, L-a rupt de la sânul Său pe Cel care a fost făcut după imaginea exactă a persoanei Sale, şi L-a trimis jos pe pământ pentru a descoperi cât de mult a iubit El omenirea.” (Review and Herald, 9 iulie 1895)

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu născut…”. Conform acestui verset, Isus Hristos este născut de Dumnezeu într-un sens în care nici o altă fiinţă nu este; altfel El nu ar fi putut să fie singurul Său Fiu născut. Îngerii sunt numiţi fii ai lui Dumnezeu la fel şi cei neprihăniţi; dar Hristos este Fiul Lui într-un sens mult mai înalt; într-o relaţie mult mai apropiata decât ceilalţi. Dumnezeu a făcut oamenii şi îngerii din materie care a fost creată. El este sursa existenţei lor, Creatorul lor şi de aceea Tatăl lor. Dar Isus Hristos a fost născut din substanţa proprie a Tatălui. El nu a fost creat din materie aşa cum au fost creaţi îngerii şi celealte creaturi. El este cu adevarat Fiul lui Dumnezeu (Evrei 1, 1-8)” (Canright Review and Herald, 18 Iunie, 1867)

„Numai Dumnezeu este fără de început. În cea mai timpurie epocă când a putut exista un început- o perioadă atât de îndepărtată încât pentru minţile finite este practic veşnică – a apărut Cuvântul. „La început a fost Cuvântul, şi Cuvântul a fost cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.” Ioan 1:1. Acest Cuvânt necreat a fost Fiinţa care, la împlinirea vremii S-a făcut trup şi a locuit printre noi. Începutul Său nu a fost asemenea nici unei alte fiinţe din Univers. Este descoperită în expresiile pline de mister: „singurul Său (al lui Dumnezeu) Fiu născut” (Ioan 3:16; 1 Ioan 4:9), „singurul născut din Tatăl” (Ioan 1:14) şi „Eu am ieşit şi vin de la Dumnezeu.” (Ioan 8:42). Se pare astfel că, printr-un proces sau impuls divin, nu prin creaţie, cunoscut numai de Omniscienţă şi posibil numai pentru Omnipotenţă, Fiul lui Dumnezeu a apărut.” (U. Smith, Privind la Isus, pag. 10)

” Mii de oameni au o concepţie greşită despre Dumnezeu şi atributele Sale. Într-adevăr, ei slujesc unui dumnezeu fals, tot aşa cum făceau şi slujitorii lui Baal. Ne închinăm noi adevăratului Dumnezeu, aşa cum este El descoperit în Cuvântul Său, în Domnul Hristos, în natură sau adorăm vreun idol filozofic, aşezat în locul Lui? Dumnezeu este Dumnezeul adevărului. Dreptatea şi mila sunt atributele tronului Său. El este un Dumnezeu al dragostei, al milei şi al unei împreune simţiri pline de bunătate. În felul acesta, El este reprezentat în Fiul Său, Mântuitorul nostru. El este un Dumnezeu al răbdării şi al îndelungii răbdări. Dacă astfel este Fiinţa pe care o adorăm şi al cărei caracter căutăm să ni-l însuşim, atunci ne închinăm adevăratului Dumnezeu şi Îl adorăm.” (5M 174).

Concluzie rezumata: 1. Dumnezeu este atotputernic si poate face absolut orice, inclusiv naște un fiu real. 2. Dumnezeu (Tatăl oricărui trup si oricărui duh) este unicul nemuritor care a dat viața în sine si Fiului Sau. 3. Tatăl este cel care a creat totul prin mâna Fiului Său şi pentru Fiul Său. Fiul Său este gandul si cuvântul Tatălui, unica fiinţă care a văzut fața Tatălui si care a ieșit din sânul Lui, din ființa Lui. El nu este o creație, ci este intruchiparea Tatălui. Hristos există înainte de vesnicii si chiar El le-a creat, este Părintele vesniciilor. Iar Tatăl este totul in toate. Dacă am crede ca Isus Hristos este născut din Tatăl, încă din veșnicie, atunci am înțelege prin ce durere a trecut El când și-a lăsat Fiul sa moară pentru niste ticăloși.